DR. Nurcholis Madjid Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlaq mulia kita melihat hubungan ihsan dengan ajaran kesufian atau tasawuf. Menurut K.H.…
Syekh Abu Nashr as-Sarraj - rahimahullah - berkata:“Saya mendengar Abu Amr Abdul Wahid bin Ulwan di serambi rumah Malik bin…
On 14 August 2011

Ruh Yang Tidak Binasa

Ruh yang memikul Amanat itu adalah ruh istimewa manusia (ar-ruhul khassah lil insaan). Yang kami maksudkan dengan amanat adalah penguasaan…
oleh: Prof. DR. Nur Syam Beberapa waktu lalu, saya dilibatkan untuk menjadi narasumber di dalam diskusi nasional tentang Tasawuf yang…
Sardjono Bojang Ponter, 9 Juli 2011 Didalam artikel Dr. Yunasril Ali berjudul “Ilmu Laduni itu hanya bagi mereka yang suci”,…
Syeikh Abul Hasan Asy-Asyadzily Hendaknya cita-citamu berada pada tiga pokok: 1. Taqwa,2. Taubat3. dan Waspada. Sedangkan pilar penegaknya melalui tiga…
Syeikh Abu Nashr As-Sarraj Syekh Abu Nashr as-Sarraj —rahirnahullah— berkata: Saya mendengar al-Wajihi mengatakan: Saya mendengar ath-Thayalisi ar-Razi berkata: Saya…
On 17 November 2011

Siksa Kubur

Imam Al-Ghazali Tentang pernyataan Anda, ucapan yang populer kalau siksa kubur adalah siksaan pedih dan rasa sakit karena api, kalajengking…
On 18 November 2011

Kesempurnaan Dalam Sama'

Syeikh Abu Nashr As-Sarraj Syekh Abu Nashr as-Sarraj —rahimahullah— berkata: Saya pernah mendengar Abu al-Hasan Muhammad bin Ahmad ketika di…
Syeikh Abdul Wahab Asy-Sya’rani Perlu anda ketahui, wahai saudaraku, kaum sufi telah sepakat bahwa Allah Swt. adalah Tuhan Yang Maha…